Diğer Hizmetlerimiz

Önleyici Hukuk;

Nava Partners olarak, müvekkillerimizin karşılaşması muhtemel uyuşmazlıkların dava yoluna gitmeden çözümü için gerekli her türlü önleyici hukuki hizmeti vermekteyiz.

Eğitim Hizmeti;

Nava Partners olarak, şirketlerini profesyonel bir şekilde geliştirmek ve karşılaşabilecekleri riskleri önlemek isteyen müvekkillerimize, web sayfamızda belirtilen hukuk dallarında eğitim hizmeti vermekteyiz.

Eğitim içerikleri, karşılıklı görüşmeler neticesinde işletme yapısı ve faaliyetleri,  şirketin ağırlıklı olarak çalıştığı sektör, karşılaşılabilecek muhtemel riskler ve ihtiyaçlar değerlendirildikten sonra şirket organizasyonuna özgü bir şekilde oluşturulmakta, böylelikle eğitim verimliliği artırılmakta ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Verilen eğitim hizmeti ile birlikte yöneticilerin ve çalışanların, şirket için önemli olan hukuki ve sözleşmeden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri, hangi iş ve işlemlerin hukuki bakımından risk taşıyabileceğini, alınabilecek önlemleri daha iyi anlamaları sağlanacak ve bu da şirket faaliyetlerinin daha güvende yürütülmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, şirketlerin faaliyette bulundukları sektörlerle ilgili yapılan mevzuat değişikliklerine ilişkin verilen eğitimler, şirketlerin mevzuatlara uygun şekilde faaliyetlerini yürütmesine katlı sağlayacaktır.

Bu amaçlardan yola çıkarak,   özellikle iş hukuku ihtilaflarını ortadan kaldırmaya yönelik iş hukuku, işletmelere sosyal güvenlik hukuka ilişkin,  çalışanlar bakımından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim hizmeti vermekteyiz.  Bunun dışında site yönetimlerine yönelik kat mülkiyeti hukukuna ilişkin eğitimler vermekteyiz.  Özellikle şirketlere yönelik KVKK hukuku eğitimi vererek ihtilafların ve muhtemel idari para cezalarının önüne geçmeyi hedeflemekteyiz.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda ve sermaye piyasası mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın birçok eğitim vermiş bulunmaktayız. Siz de şirketinizin mümkün olduğunca ilgili yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak ve riskleri azaltmak arzusu içerisindeyiz.

Alternatif Çözüm Yolları;

Müvekkillerin ihtiyaç duyduğu dava dışı çözüm yollarından gerek ulusal gerekse uluslalar arası düzeyde çözüm ortaklarımızdan tahkim, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın halli için hukuki destek sağlamaktayız.

Sulh ve Müzakere sürecinde taraf vekili sıfatıyla hareket etme

Dava öncesi veya dava devam ederken, ihtilaflı tarafların karşılıklı rıza ve fedakârlıklarıyla aralarında bulunan hukuki uyuşmazlığı sonlandırmalarını sağlayan sulh işleminde taraf vekili sıfatıyla müvekkilleri temsil etmekte, buna yönelik müzakerelerde müvekkiller bakımından en faydalı çözüm yoluna kavuşulmasını sağlamayı temin etmektedir. Müzakereler neticesinde sağlanan uzlaşıya, Avukatlık Kanunu 35/A maddesi çerçevesinde hazırlanan anlaşmalar sayesinde ilam (mahkeme kararı) fonksiyonu kazandırılarak müvekkillerine, uyuşmazlığın çözümüne dair anlaşmanın icra edilebilmesi imkânını sağlamaktadır.

Tahkim sürecinde taraf vekili sıfatıyla hareket etme

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesini sağlayan tahkim sürecinde taraf vekili sıfatıyla müvekkilleri temsil etmektedir. Ulusal Tahkim Merkezleri ve ICC (International Chamber Of Commerce) kapsamında gerçekleşen tahkim sürecinde, Türk ve/veya yabancı müvekkillerin ulusal ve/veya uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konusunda, tüm tahkim sürecinin yürütülmesi işleminin yanı sıra tahkim sözleşmelerinin hazırlanması hizmetini sunmakta, tahkim heyetlerinin oluşturulması dahil tahkim yargılaması süreçlerine dair tüm hizmetleri Müşterilerine sunmaktadır.

Arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekili sıfatıyla hareket etme

İhtilaflı tarafların uyuşmazlıklarını, yargısal çözüme göre daha kısa sürede, daha az maliyetle, gizlilik kavramı çerçevesi içinde, bağımsız ve tarafsız bir arabulucu gözetiminde sonlandırılmasını sağlayan arabuluculuk sürecinde; taraf vekili sıfatıyla sürece katılmakta; başta şirketler hukuku, iş hukuku ve sigorta hukuku olmak üzere, arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması yasal olarak mümkün olan bilumum uyuşmazlıklarda, sürecin, müvekkillerin hak ve menfaatlerine uygun olarak sonlandırılmasını temin etmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri;

Hukuki destek sağladığımız şirketin ağırlıklı olarak çalıştığı sektöre yatırım, ihracat ve işletme teşvikleri konusunda, Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TDK-IPARDII Hibe Programı) projelendirme, başvuru, hibelerin alınması konularında,  Milli Emlak yatırım yeri tahsisi, Teşvik Belgesi kapsamında kiralamalar, ağaçlandırma projeleri konularında, AR-GE, Tasarım Merkezleti, Tekno-Yatırım, KOSGEB Destekleri, Kalkınma Ajansı Destekleri konularında, , mali ve finansal hizmetlerde vergi muafiyet ve teşvikleri, sosyal güvenlik alanında sosyal güvenlik prim ve istihdam teşvikleri, fikri mülkiyet alanında marka, patent, endüstriyel tasarım başvuruları konularında danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.