Makalelerimiz

14.12.2022

Tehdit (TCK 106)

Tehdit suçu, 5237 sayılı TCK’nın 106. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca tehdit suçunun işlenebilmesi için; bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etme durumunun olması gerekir.

Daha fazla bilgi
14.12.2022

Şantaj Suçu (TCK 107)

Şantaj suçu TCK’nın 107. Maddesinde düzenlenmiş olup düzenleme şu şekildedir:

Daha fazla bilgi
14.12.2022

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıllık evlilik sürdüren eşlerin, birlikte mahkemeye başvurmasıyla ya da eşlerden birisinin diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmesi ile gerçekleşir. Eşler serbest iradeleri ile müşterek çocukların durumu ve mali sonuçlar bakımından bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi hazırlarlar. Çekişmeli boşanma davası ise, taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi boşanmanın fer’ilerine ilişkin konularda çekişmenin yaşandığı bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası da genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategorik sebebe dayanılarak açılabilir.

Daha fazla bilgi
26.01.2023

İşkence Suçu (TCK 94)

İşkence, bir kamu görevlisi tarafından, sistematik ve belli sürece yayılan fiillerle Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkan suçtur.

Daha fazla bilgi
26.01.2023

Eziyet Suçu (TCK 96)

Eziyet , bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması anlamına gelir.

Daha fazla bilgi
26.01.2023

Zina Nedeniyle Boşanma (Tmk M.161)

Evli bir erkek veya kadının, eşi dışında üçüncü bir kişiyle isteyerek cinsel ilişkiye girmesi, zina olarak tanımlanmaktadır. Zina hali, eşlerin sadakat yükümlülüğüne aykırı olduğundan diğer eşe boşanma davası açma hakkını verir. Zinadan söz edebilmek için cinsel münasebetin bilerek ve isteyerek yapılması gerekmekte yani kusur aranmaktadır. Eşlerin eşcinsel ilişkileri zina kapsamında olmayıp ancak Türk Medeni Kanunun 163. maddesi olan Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davasına konu edilebilir.

Daha fazla bilgi
14.02.2023

Yapı Denetim Kuruluşlarının Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

Yapı denetim kuruluşlarının, yasadan kaynaklanan sorumluluklarının başlayabilmesi için taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin kurulması gereklidir. Yapı Denetimi Hakkında Yasanın 2. maddesinde; yapı denetim hizmeti, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında imzalanan hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir. Sözü edilen bu sözleşme taraflar arasındaki hukuksal ilişkinin kurucu/zorunlu unsurudur. Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, yapı sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmede yer alan yapının fiziki özellikleri, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi, yapı denetimi hizmet bedeli ve diğer yükümlülükler yer alacaktır.

Daha fazla bilgi
14.02.2023

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) Ne Demektir?

Kısa yazılışı DASK olan terimin açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’dur. DASK’ın başlıca görevi, devletin özel sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak oluşturduğu deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemektir.

Daha fazla bilgi